Bảo dưỡng bê tông

Bảo dưỡng bê tông Bảo dưỡng bê tông sau khi đổ cho đến ngày bê tông đủ tuổi là công tác rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bê tông, chất lượng kết cấu. Bảo dưỡng Bê tông được quy định tại TCVN 8828:2011 với các nội dung chính như sau: Giai